Artikels

Hier bevinden zich alle bronnen uit de gebruikte artikels van de studenten.
Anseele Lien

•Ausloos, G. (1999). De competentie van families. Tijd, chaos, proces. Leuven/Apeldoorn: Garant.

•Bion, W.R. (1967). A theory of thinking. In: W.R. Bion, Second thoughts Selected papers on psychoanalysis. London: Maresfield Library. (Reprinted London: Karnac Books, 1984.)

•Bléandonu, G. (1994). Wilfred Bion: His life and works 18971979. New York: Guilford Press.

•Corveleyn, J. (2000). Kansarmoede door een andere bril bekeken. Caleidoscoop, 12, 49.

•Cluckers, G. (1994). ‘De wijn is drinkbaar dankzij het glas’ Theoretische reflecties over steun in psychodynamische therapie. In: G. Cluckers (Red.), Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema Iksteun (pp. 1130). Leuven/Apeldoorn: Garant.

•Cluckers, G. (1989). ‘Containment’ in de therapeutische relatie: De therapeut als drager en zingever. In: H. Vertommen, G. Cluckers & G. Lietaer (Red.), De relatie in therapie (pp. 4964). Leuven: Universitaire pers.

•Cluckers, G., & Meurs, P. (2005). Bruggen tussen denkwijzen? Reflecties over mentalisatie, ontwikkeling en (kinder)psychotherapie. In: M. Kinet, & R. Vermote (Red.), Mentalisatie (pp. 1134). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

•De Cirkel (1996). Uit het huis uit het hart? Innerlijke wortels van de armoede. Krachtlijnen voor een solidariserende armoedebestrijding. Berchem: De Cirkel.

•Dehing, J. (1996). De zin van de waanzin. Metaforen en paradoxen. In: J. Corveleyn & P. Van Haute (Red.), Mimesis en creativiteit in de psychose (pp. 89120). Leuven/Apeldoorn: Garant.

•Dehing, J. (Red.) (1998). Een bundel intense duisternis. Psychoanalytische opstellen rond W.R. Bion. Leuven/Apeldoorn: Garant.

•Driessens, K. (2003). Een zoektocht naar succesvolle hulpverleningsrelaties met (generatie)arme gezinnen. In: J. Vrancken, K. De Boyser & D. Dierckx (Red.), Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2003 (pp. 245262). Acco: Leuven.

•Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., & Terget, M. ( 2002). Affectregulation, mentalisation and the development of the self. New York: Other Press.

•Geyskens, T., & Van Haute, P. (2003). Van doodsdrift tot hechtingstheorie. Het primaat van het kind bij Freud, Klein & Hermann. Amsterdam: Boom.

•Ghesquière, P. (1993). Multiproblem gezinnen. Problematische hulpverleningsrelaties in perspectief. Leuven/Apeldoorn: Garant.

•Hendrickx, P., Barbier, I., Driessen, H., Van Ongevalle, M., & Vansevenant, K. (2005). Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Tielt: Lannoo.

•Leijssens, M. (1998). Ter inleiding. In: J. Dehing (Red.), Een bundel intense duisternis. Psychoanalytische opstellen rond W.R. Bion (pp. 912). Leuven/Apeldoorn: Garant.

•Mitrani, J. (2005). Some technical implications of Klein’s concept of ‘Premature Ego Development’. Psychoanalytische studies 30. Interne publicatie van de B.S.J.P. (pp.539). Brussel.

•Steenackers, M., & Bosmans, E. (2004). Maatzorg en empowerment (Onuitgegeven paper, gepresenteerd tijdens de studiedag van het LAPP in oktober 2004 te Leuven).

•Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. New York: Basic Books.

•Van Bouwel, L. (1998). De onnoembare dreiging van het oneindige heelal Bion en depsychose. In: J. Dehing (Red.), Een bundel intense duisternis. Psychoanalytische opstellen rond W.R. Bion (pp. 2751). Leuven/Apeldoorn: Garant.

•Vandenbempt, K., Schildermans, L., Beliën, D., Steenackers, M., & Scheeln, M. (2001). Gezin en relatie: psychologische en relationele hulpverlening bij multiproblemgezinnen. Een procesmodel. In: K. Vandenbempt (Red.), Op eigen kracht verder: Hulpverlening aan huis bij kansarmen (pp. 147182). Leuven: Acco.

•Vandenberghe, J. (2004). Psychoanalyse en psychiatrie. In: A. De Block & P. Moyaert(Red.), Oneigenlijk gebruik. De psychoanalyse voorbij haar grenzen (pp. 128150). Kapellen: Pelckmans.

•Van regenmortel (2002). Empowerment en Maatzorg: Een krachtgerichte kijk op armoede. Leuven/Leusden: Acco.

•Vermote, R. (1997). The dark side of the moon Psychische pijn als element van het psychisch functioneren. In: J. Dehing & G. Pieters (Red.), Van rêverie tot ideologie: Een multiversum van de psychotherapie (pp. 213224). Leuven/Apeldoorn: Garant.

•Vermote, R. (2005). Mentaliseren en psychopathologie. Een klinische benadering van het werk van Bion. In: M. Kinet & R. Vermote (Red.), Mentalisatie (pp. 6990). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

•Winnecott, D.W. (1958). The capacity to be alone. In: The maturational processess and the facilitating environment. London: Hogarth Press (1967).

Balcaen Galina

•Alliet D., Kansarmen in de Welzijnszorg. Deel 3: (Hoe) Kunnen de armsten en de welzijnszorg elkaar ontmoeten en helpen ?, Welzijnswerkkroniek, september 1989, 129, p. 35-43.

•Baert H., Hellinckx L. en Van Stappen P., Geïntegreerde basisschakels in de armoedebestrijding, Rapport 1, LUCAS, Leuven 1991.

•Baert H., Hellinckx L. en Van Stappen P., Geïntegreerde basisschakels in de armoedebestrijding, Rapport 2, LUCAS, Leuven 1992.

•Baert H., Naar een meer vruchtbare spanning tussen beheersing en ontwikkeling, Tijdschrift voor Welzijnswerk, november 1993b, Jrg. 17, nr. 171, p. 5-14.

•Brand A., Armoede en armen in Nederland. Begrippen, onderzoek en een verwaarloosde factor: waardigheid en verzet, Tijdschrift voor Arbeid en Bewustzijn, 1993, 4, p. 250-270.

•Cantillon B., Deleeck H., Meulemans B. en Van den Bosch K., Dynamiek van de bestaansonzekerheid: eerste resultaten van het Belgische socio-economische panel, De Gids op Maatschappelijk Gebied, december 1992, Jrg. 83, p. 1009-1046.

•Colón F., The Family Life Cycle of the Multiproblem Poor Family, in E. Carter en Mc Goldrick (ed.), The family Life Cycle: a framework for family therapy, Gardner Press, New York 1980, p. 343-381.

•Engbersen G. en Van der Veen R., Moderne armoede. Overleven op het sociaal minimum, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1987.

•Engbersen G., Publieke bijstandsgeheimen. Het ontstaan van een onderklasse in Nederland, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1990.

•Ghesquière P., Multi-problem gezinnen. Problematische hulpverleningssituaties in perspectief, Garant, Leuven/Apeldoorn 1993a.

•Goossens L. en Hellinckx L., Hulpverlening en armoede: de missing-link, Welzijnsgids-Welzijnszorg, Armoedebestrijding, Afl. 7 (februari 1993), Goo. 1-Goo. 16.

•Goossens L. en Luyten C., 'Het dagcentrum: een kans voor kansarmen ?' , in M. Vermeulen (red.), Methodiek voor integrale gezinsbegeleiding. Visies vanuit de dagcentra Bijzondere Jeugdbijstand, Acco, Leuven/Amersfoort 1994, p. 147-164.

•Heydendael P.H.J.M., Van eeuwige makelij. Een psychologische beschouwing over thuisloosheid en thuislozen, in M. Nuy (red.), Decor van sociale armoede, 's Gravenhage 1988, p. 112-128.

•Koning Boudewijnstichting, Algemeen Verslag over de Armoede, i.s.m. ATD Vierde Wereld en Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten - Afdeling Maatschappelijk Welzijn, 1995a.

•Kouwenhoven M., Therapeutische contracten, Hulpverlenen en veranderen, september 1978, Afl. 15 en 10, 34 Kou. 1 - 34 Kou. 14.

•Kroft H., Engbersen G., Schuyt K. en Van Waarden F., Een tijd zonder werk. Een onderzoek naar de levenswereld van landurig werklozen, Stenfert Kroese, Leiden/ Antwerpen 1989.

•Lammertijn F., Armoede en armoedebeleid, Welzijnsgids-Welzijnszorg, Armoedebestrijding, Afl. 5 (oktober 1992), Lam. 1-Lam. 52.

•Michielssen S. en Rober P., Multi-problem gezinnen: een gezinstherapeutische benadering, in Twee werelden ? Naar een dialoog tussen kansarmen en geestelijke gezondheidszorg, Mensana-Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Publikatie n.a.v. studiedag oktober 1992, Antwerpen, P. 20-44.

•Minuchin S., Montalvo B., Guerney B.G., Rosman B.L. and Schumer F., Families of the Slums. An exploration of their structure and treatment, Basic Books Inc., New York/London 1967b.

•Peeters F., Het besef van invloed en zijn varianten. Geïllustreerd met casuïstiek uit de eerste lijn, Systeemtheoretisch Bulletin, 1989, VIII, 1, p. 2-25.

•Steens R., Menselijke communicatie. Een zoektocht naar haar complexiteit. Werkboek, Interaktie Akademie, Antwerpen 1993.

•van der Pas A., Het structuurloze gezin, Handboek Gezinstherapie, 1985, Afl. 3, I.3, Pas. 1-Pas. 1-Pas. 16.

•van der Ploeg J.D., Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico's, ORTHO Inleidingen, monografieën en leerboeken op het gebied van de orthopedagogiek, Lemniscaat, Rotterdam 1994.

•van Ijzendoorn M.H., Gehechtheid van ouders en kinderen. Intergenerationele overdracht van gehechtheid in theorie, (klinisch) onderzoek en gevalsbeschrijvinen, Bohn Stafleu Van Lohum, Harten/Zaventem 1994.

•Van Regenmortel T. m.m.v. Van de Velde V. en Goethals L., Eenzame zielen ? Een onderzoek naar de sociaal-culturele participatie van kansarmen, HIVA, KU Leuven 1991.

•Van Regenmortel T., Eenzame zielen ? Een onderzoek naar de sociaal-culturele participatie van kansarmen, De Gids op Maatschappelijk Gebied, maart 1992a, Jrg. 83, nr. 3, p. 221-235.

•Verbeke L., Participatie van kansarmen. Van slogan naar praktijk. Werkboek voor het bevorderen van participatie in kansarmoedeprojecten, VIBOSO-publikatie, november 1994.

•Vranken J. en Geldof D., Armoede en sociale uitsluiting, Jaarboek 1991, Acco, 1992.

•Vranken J. en Geldof D., Armoede en sociale uitsluiting, Jaarboek 1992-1993, Acco, 1993.

•Vranken J. en Geldof D. en Van Menxel G., Armoede en sociale uitsluiting, Jaarboek 1994, Acco, 1994.

•Watzlawick P., Helmick Beavin J. en Jackson D.D., De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, Van Lohum Slaterus, Deventer 1970.

Bellas Fojon Cristina

• ALVAREZ, P. (2001). The Politics of Income Inequality in the OECD: The Role of Second Order Effects. Luxembourg Income Study Working paper no. 284. Syracuse: Syracuse University.

• ATKINSON, A. (1999). ‘The Distribution of Income in the UK and OECD Countries in te Twentieth Century’. Oxford revieuw of Economic Policy, 15(4), pp. 56-75.

• ATKINSON, A. (1999). ‘The Distribution of Income in the UK and OECD Countries in te Twentieth Century’. Oxford revieuw of Economic Policy, 15(4), pp. 56-75.

• ATKINSON, A., CANTILLON, B., MARLIER, E. & NOLAN, B. (2001). Indicators for Social Inclusion in the European Union. Oxford: Oxford University Press.

• BEBLO, M. & KNAUS, T. (2001). ‘Meauring Income Inequality in Euroland’, The Review of Income and Wealth, pp. 301-320.

• BERGER, F., BORSENBERGER, M., IMMERVOLL, H., LUMEN, J., SCHOLTUS, B. & DE VOS, K. (2001). The Impact of Tax-Benefit Systems on Low-Income House-holds in Benelux Countries. A Simulation Approach Using Synthetic Datasets. Euromod Working Paper.

• BRADBURY, B. & JÄNTTI, M. (2001). ‘Child poverty across twenty-five countries’. In: BRADBURY, B., JENKINS, S. & MICKLEWRIGHT, J. (eds.). The dynamics of Child Poverty in Industrialised Countries. Cambridge: Cambridge University Press, p. 62-91.

• BRADSHAW, J., DITCH, J., HOLMES, H. & WHITEFORD, P. (1993). Support for children A comparison of arrangements in fifteen countries. London: UK Departement of Social Security, Research Report 21.

• CANTILLON, B. (2002). The failures of Bismarck and Beveridge: The case of old-age pensions for the self-employed in Belgium. Papers for the 9th FISS seminar on ‘Pension reform’, June. Sigtuna, Sweden.

• CANTILLON, B., MARX, I. & VAN DEN BOSCH, K. (1997). ‘The Challenge of Poverty and Social Exclusion’. In: OECD (ed.). Towords 2000: The New Social Policy Agenda. Paris: OECD.

• CANTILLON, B., GHYSELS, J., MUSSCHE, N. & VAN DAM, R. (2001). ‘Female employment differences, poverty and care procisions’. European Societies, 3 (4), p. 447-469.

• DE BEER, P. (2001). Over werken in de postindustriële samenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

• ESPING-ANDERSEN, G. (1990). The Three Worlds in Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.

• FÖRSTER, M. (2000). Trends and driving factors in income distribution in the OECD area. Labour Market and Social Policy Occasional Papers no. 42. Paris: OECD.

• GREGG, P. & WADSWORTH, J. (1996). ‘More Work in Fewer Households?’. In: HILLS, J. (ed.). New Inequalities: The Changing Distribution of Income and Wealth in the UK. Cambridge: Cambridge University.

• HEADY, C., MITRAKOS, TH. & TSAKLOGLOU, P. (2001). The Distribution Impact of Social Transfers in the European Union: Evidence from the ECHP. IZA Discussion Paper no. 356.

• IMMERVOLL, H. & O’DONOGHUE, C. (2002). Welfare Benefits and Work Incentives An Analysis of the Distribution of Net Replacement Rates in Europe Using EUROMOD, A multi-Country Microsimulation Model. Euromod Working Paper no. EM4/01.

• IVERSEN, T. & WREN, A. (1998). ‘Equality, Employment and Budgetary Restraint. The Trilemma of Service Economy’. World Politics, 50,p. 507-546.

• JÄNTTI, M. & DANZIGER, S. (2000). ‘Income Poverty in Advanced Countries’. In: ATKINSON, A. & BOURGUIGNON, F. (eds.). Handbook of income distribution. Amsterdam: Elsevier. (Handbooks in economics; 16)

• KORPI, W. & PALME, J. (1998). ‘Equality, employment and Budgetary Restraint. Trilemma of the Service Economy’. World Politics, 50, p. 507-546.

• MARLIER, E. & COHEN-SOLAL, M. (2000). ‘Social benefits and their redistributive effect in th EU’. Statistics in Focus. Population and Social Conditions, Theme 3 – 09/2000. Luxembourg: Eurostat.

• MARX, I & VERBIST, G. (1998). ‘Low-paid work and poverty: a cross-country perspective’. In: BAZEN, S., GREGORY, M. & SALVERDA, W. (eds.). Low-wage employment in Europe, Edward Elgar.

• MITCHELL, D. (1991). Income Transfers in Ten Welfare States. Aldershot: Avebury.

• OXLEY, H., DANG, TH.-TH., FÖSTER, M. & PELLIZARI, M. (2001). ‘Income inequalities and poverty among children and households with children in selected OECD countries’. In: VLEMINCK , K. & SMEEDING, T. (eds.). Child Well-being, Child poverty and Child Policy in Modern Nations: What do we know. Bistrol: Policy Press, p. 371-405.

• SUTHERLAND, H. (2001). Reducing Child Poverty in Europe: what can static microsimulation tell us?. Euromod Working Paper no. EM5/01.

• VAN DEN BOSCH, K. (2001). Identifying the Poor. Using subjective and consensual methods. Aldershot: Ashgate.

• VAN DEN BOSCH, K. (2002). Convergence in Poverty Outcomes and Social Income Transfers in Member States in the EU. Paper for the XV World Congress of Sociology in Brisbane, July.

• VANDENBROUCKE, F. (2002). The EU and social protection: what should the European Convention propose?. Paper presented at the Max Planck Institute for the Study of Societies. Cologne: 17 June 2002.

Bernard Nick

Declercq Stein

Coopman Fauve

•Tapori (1995), vriendschap tegen armoede., Een project voor maandelijkse uitgave basisschool, Brussel.

•ATD Vierde wereld (1995). Tweemaandelijkse uitgave door de Beweging ATD Vierde Wereld, Brussel.

•LAEVERS, F., VANHOUTTE, T. en DERYCKE, C. (2003)Omgaan met kansarmoede in de basisschool, Pijnpunten –beleving – aanpak, Leuven.

•NEIRINCKX, P. en CARTON, B. (1993) Koning Bouwdewijnstichting i.s.m. ATD Vierde Wereld België en Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Algemeen Verslag over de armoede, Brussel, p. 431 .

•NICAISE, I. (2000 - 2001), Onderwijs en sociale achterstelling, Opnieuw ontwaken uit de al te mooie wensdroom, tijdschrift voor onderwijsrecht en – beleid, , nr.5, p.383 – 392.

•VANHEE L. LAPORTE K., CORVELEN J. (2001). kansarmoede en opvoeding: wat ouders erover denken, Mogelijkheden en moeilijkheden in het opvoedingsproces bij kansarme gezinnen, Leuven: Garant.

•V.Z.W. De Cirkel (1996), p. 94.

•LAVERS, F., VAN SANDEN, P. (1996), Kleurig klashouden. Ervaringsgericht werken met kansbelemmerden en migranten in het kleuteronderwijs. Reeks Kleuteronderwijs, nr. 8, Leuven, p. 208.

•TAN, B. (1998), Blijvende sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs, CSB-berichten.

Florizoone Thierry

•BREDA, J., SCHOENMAKERS, D.& VAN GEEL (2003), 'hoe vlamingen sociale uitsluiting percipieren', vlaanderen gepeild.

•DELEECK, H. (2001), De architecteur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven:Acco.

•DEWILDE,C. (2002), 'De impact van life events op sociale uitsluiting en armoede',in:J. Vrancken, jaarboek armoede en sociale uitsluiting, Leuven: Acco

•ELCHARDUS, M.& GLORIEUX (1995), niet aan de arbeid voorbij. De werkloosheid ervaring als reflectie over arbeid, solidariteit en sociale cohesie, Brussel:VUB press.

•GELDOF, D. (1999), over zelfbeperking in de risicomaatschappij, Leuven:Acco.

•GELDOF, D. (2001), Onthaasting, Antwerpen: Houtekiet.

•THYS, R., DE RAEDEMAECKER, W.& Vrancken, J. (2004), bruggen over woelig water,Leuven: Acco.

•VANDAMME, W. Opzoek naar zingeving in de hulpverlening, Tijdschrift voor welzijnswerk,27, 254.

•VAN REGENMORTEL,T. (2002), Empowerment en maatzorg. Eeen krachtgerichte psychologische kijk op armoede, Leuven: Acco.

•VRANCKEN,J.,DE BOYSER, K & DIEDERICKX, D.(red.) (2003),armoede en sociale uitsluiting.

Geenens Yani

Gérard Julie

• Blazer, D., Kessler, R. & Mcgonale, K.A. & Swartz, M.S (1994). The National Comorbidity Survey. American Journal of Psychiatry, 42, 651 -656.

• Brown, G.W., Harris, T.O., Hepworth, C. (1995). Loss, humiliation and entrapment among women developing depression. (a patient and non –patient comparison.) Psychological Medicine, 25, 7 -21.

• Brown, G. & Moran, P. (1997). Single mothers, poverty and depression. (Psychological Medicine) 27.

• Dohrenwend, B.P. (2000). Family change, employment transitions and the welfare state( Household income dynamics in the United States and Germany). American Sociological Review, 65, 343 –370.

• Drentea, P. & Lavrakas, P.J. (2000). Over the limit.(the association among health, race and debt. Social Science and Medicine), 50, 517 -529.

• Dupuis, A. & Thorns, D.C. (1998). Home, home ownership and the search for ontological securtity. Sociological Review, 24 -47.

• Evans, G.W., Wells, N.M. & Moch, A. (2003). Housing and mental health. (A review of the Evidence and Methodological and Conceptual Critique). Journal of Social Issues, 59, 3, 475 -500.

• Goldber, D.P. & Huxley, P. ( 1992). Common mental disorders. (a biopsychosocial model.) London: Routledge.

• Kearns, A., Hiscock, R., Ellaway, A. & Macintyre, S. ( 2000) Beyond four walls. (The psycho – social benefits of home: Evidence from West Central Scotland). Housing studies, 15, 387 – 440.

• Kempson, E. (1996). Life on a low income. (York), Joseph Rowntree Foundation.

• Levecque, K. & De Boyser, K. (2006). Arm en ziek, rijk en gezond? (Het antwoord van de Vlaamse en federale overheid in de voorbije 15 jaar), pp. 219 -238 in : Vranken, J. & De Boyser, K. & Dierckx, D. (eds.). Armoede en sociale uitsluiting – Jaarboek 2006. Leuven: Acco.

• Weich, S. & Lewis, G., (1998a). Material standard of living, social class, and the prevalence of the commonmental disorders in Britain. Journal of Epidemiology & Community Health, 52, 8 –14.

• Weich, S. Lewis, G., (1998b). Poverty, unemployment, and common mental disorders population based cohort study. Britisch Medical Journal, 317, 115 – 119.

• Zimmerman, F.J. & Katon, W. (2005). Socio –economic status, depression disparities, and financial strain. (what lies behind the income –depression relationship? )Health Economics, 14, 1197 -1215.

armoede