Organisaties en Voorzieningen

Hier bevinden zich de organisaties en voorzieningen die bezig zijn met kansarmoede. We hebben er voor ons de meest relevante uitgehaald.

Anseele Lien

 • HZIV: (Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering) is in België verantwoordelijk voor de uitkeringen aan alle sociaal verzekerden, die geen lid zijn van een private of levensbeschouwelijk ziekenfonds of mutualiteit.
 • OCMW: OCMW = ‘Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn’ garandeert aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem/haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid
 • Straathoekwerk: Dat is een laagdrempelige, professionele werkvorm waarbij het respect voor de vragen, behoeften, waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroepen de norm is. De laagdrempelige optie wordt gerealiseerd door te vertrekken vanuit drie basisprincipes.
 • TAO: 'Team voor Advies en Ondersteuning' bij kansarmoede. Het TAO richt zich tot iedereen die in contact komt met mensen in kansarmoede en sociale uitsluiting.

UITLEG: TAO

TAO staat voor Team voor Advies en Ondersteuning in werken met en voor mensen in kansarmoede. Het TAO richt zich dus niet tot een kleine groep, maar tot iedereen die in contact komt met mensen in kansarmoede en sociale uitsluiting.
Door de hulp van opgeleide ervaringsdeskundigen biedt TAO inzicht in de armoedemechanismen voor bepaalde opdrachten binnen de hulpverlening, dienstverlening en beleid, om effectievere acties voor en met mensen in armoede te realiseren.
De ervaringsdeskundigen kunnen ingehuurd worden voor opdrachten op maat van de hulp- en dienstverlening. Ze geven de mensen inzicht en taal vanuit hun eigen ervaring.

Dit is hun aanbod:

Vorming rond
• inzichten in de binnenkant
• gevolgen van kansarmoede
• communicatie met de doelgroep
• uitsluitingsmechanisme
Coaching
• van vormingsprocessen
• van hulpverleningsprocessen
• bij cliëntbespreking en cliëntenoverleg
• van groeiprocessen binnen een organisatie
• rond samenwerking met een ervaringsdeskundige
• …
Advies
• bij knelpunten in de hulpverlening
• bij knelpunten in de structuren, procedures, …
• bij knelpunten ten aanzien van het beleid
• …
Doornemen van folders, brochures voor doelgroep naar taal en inhoud
Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

—> Dit alles gebeurt op maat.

Het TAO wil een actieve rol spelen in het overbruggen van de kloof in leefwereld en beleving tussen mensen in kansarmoede en de maatschappij.
Ze streven naar een verhoging van kwaliteit van hulp- en dienstverlening en het beleid. Dit doen ze door hun relatie sterk te maken.
Het TAO werkt ook samen met andere diensten en mensen in armoede, die gedreven zijn en creatief blijven werken aan een zo open en gelijkwaardig mogelijke relatie tussen alle betrokkenen. [267 woorden]

VZW De Link (2009). The Missing Link:Visie op armoede. Geraadpleegd op 15 december 2010, op http://www.de-link.net/tao.htm

Balcaen Galina

 • Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen: Zorgt ervoor dat de verenigingen voor armen mee mogen werken, en ook inspraak krijgen. Ze ondersteunen en begeleiden de activiteiten van de verschillende verenigingen, zorgen voor nieuwe initiatieven, voeren het woord van de verschillende verenigingen bij de overheid,..

De overheid geeft hen jaarlijks subsidies op basis van een meerjarenplan en jaarplan.

Bron:
Geraadpleegd op 20 december 2010, op http://www4.vlaanderen.be/WVG/ARMOEDE/Pages/default.aspx

Bellas Fojon Cristina

UITLEG:Centrum voor Sociaal Beleid

Het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuj in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema’s:

◦ Armoede en inkomensverdeling
◦ Sociale zekerheid en fiscaliteit
◦ Europees Sociaal Beleid
◦ Arbeid, gezin, gezondheid, migratie, onderwijs en vergrijzing.

Het Centrum werd begin jaren zeventig opgericht door Prof. Herman Deleeck als een onderzoekseenheid van beperkte omvang en met een specifieke focus. De aandacht ging hoofdzakelijk naar sociale ongelijkheid en sociale zekerheid en dit vooral in nationale context. Sindsdien heeft het Centrum voor Sociaal Beleid een stelselmatige uitbreiding gekend.

Vandaag telt het Centrum voor Sociaal beleid circa 30 voltijdse medewerkers. De meeste onder hen zijn jonge onderzoekers die werkzaam zijn in ten minste één van de 10 inhoudelijke of 3 methodologische domeinen waarrond de onderzoeksactiviteiten van het Centrum geclusterd zijn. Elk van deze domeinen valt onder de verantwoordelijkheid van een zogenaamde ‘projectleider’. Deze senior onderzoekers zorgen binnen hun toegewezen domein(en) voor het aantrekken van onderzoeksprojecten, voor de coördinatie van het lopende onderzoek en voor de aansturing van de onderzoekers die binnen hun domein werkzaam zijn.

Reeds van bij het ontstaan bestudeert het CSB de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat. Initieel ging de aandacht daarbij vooral naar de herverdelende werking van de sociale zekerheid maar de inhoudelijke onderzoeksfocus is doorheen de jaren stelselmatig verruimd. Vandaag richt de aandacht zich op de werking en doelmatigheid van sociaal beleid in meer ruime zin.

Het CSB-onderzoek met betrekking tot armoede en ongelijkheid in welvaartsstaten verloopt hoofdzakelijk langs drie belangrijke dimensies. Ten eerste tracht het Centrum inzicht te verwerven in de onderliggende oorzaken en mechanismen van armoede en inkomensongelijkheid. Ten tweede bestudeert het de ontwikkeling van sociaal beleid en de impact ervan op de architectuur van (verschillende types) welvaartsstaten. Ten derde tracht het CSB via haar onderzoek de impact van sociaal beleid op armoede en inkomensongelijkheid te begrijpen en verklaren.

Deze drie onderzoekslijnen vormen het bindmiddel voor het onderzoek dat plaatsvindt binnen de onderscheiden onderzoeksdomeinen.

Geraadpleegd op 19 december 2010, op http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/

Bernard Nick

Coopman Fauve

 • OCMW: Openbaarcentrum voor Maatschappelijk Welzijn. Is een openbare instantie per gemeente in België. Het OCMW verstrekt diensten aan kansarmen, zorg aan ouderen.
 • HIVA: Het HIVA is gespecialiseerd in wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Het is ook een multidisciplinaire onderzoeksinstelling en is verbonden aan de K.U.Leuven.
 • Het Home: het internaat

UITLEG OCMW
Het OCMW heet voluit ‘openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn’. We zorgen voor het welzijn van iedere burger. In elke gemeente of stad vind je een OCMW.
OCMW Antwerpen is er voor alle mensen ongeacht rang of stand, leeftijd of geslacht, arm of rijk, Belg of allochtoon … We helpen iedereen. Toch besteden we speciale aandacht aan bepaalde groepen van mensen. Sommigen kunnen niet zelf opkomen voor hun rechten door ziekte, ouderdom, lage scholingsgraad, kansarmoede … Dikwijls vind je deze mensen gegroepeerd in bepaalde buurten en wijken van de stad.
De wet zegt dat we alle inwoners met een probleem moeten helpen. Maar soms kunnen we niet zelf de juiste oplossing bieden. Daarom werken we samen met andere organisaties die dezelfde doelstellingen hebben als het OCMW.

Wat is onze taak?
Het OCMW heeft een sociale opdracht. We garanderen de inwoners van de stad hun sociale grondrechten. Dat zijn de basisprincipes waar iedereen recht op heeft: betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, goede gezondheidszorgen, voldoende middelen … Pas wanneer iemand beschikt over deze grondrechten, maakt hij of zij volwaardig deel uit van onze samenleving. Als OCMW zorgen we ervoor dat onze klanten zich kunnen integreren in de maatschappij.

Zorgbedrijf
Alle woon-zorgdiensten van OCMW Antwerpen zijn sinds 1 januari 2009 ondergebracht in een zorgbedrijf. Zo kunnen we nog beter inspelen op de wensen en noden van onze klanten. Aan de dienstverlening verandert er niets. Klanten kunnen nog steeds terecht in alle aanspreekpunten van het OCMW voor hulp en informatie. Volgende diensten behoren nu tot het Zorgbedrijf:
• De rust- en verzorgingstehuizen
• De dienstencentra
• De thuiszorgdiensten
• De serviceflats
• De jeugdinstellingen
• Enkele administratieve, ondersteunende diensten

Bron:
Geraadpleegd op 15 december 2010, op http://www.ocmw.antwerpen.be/intro.htm
Declercq Stein

 1. De Cirkel: een vereniging waar armen het woord nemen. In deze vereniging gaan ze ervan uit dat alleen de mensen in de problematiek kunnen helpen aan de oplossing ervan.
 2. De Link: de vzw die de opleiding tot ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting en de tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen in Vlaanderen coördineert.
 3. De Touter: het eerste dagcentrum binnen de Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen.

Florizoone Thierry
Poverello

Geenens Yani*

Gérard Julie

 • Baita biedt woonoplossingen voor mensen met een laag inkomen en tewerkstellingskansen voor laaggeschoolden.
 • Psychiatrische ziekenhuizen ondersteunen mensen die een depressie krijgen als gevolg van de kansarmoede.
 • Vzw de helpende hand
 • Zelfhulpgroep schuldenoverlast- sociale en juridische begeleiding
 • Buda

De algemene werking van de Buda houdt in dat welzijnsschakels vzw die meer dan 100 groepen vrijwilligers tellen, in hun eigen buurt de strijd met armoede en uitsluiting aangaan. Ze kiezen er namelijk voor om in een bondgenootschap mensen in armoede en mensen niet uit armoede samen te laten werken Hun inzet vormt daarbij een heel belangrijke aanvulling voor de professionele hulpverlening.

Binnen Buda werkt men volgens 4 verschillende invalshoeken:

- Maatschappelijke betrokkenheid via concrete acties en inspelen op concrete noden
- Groep vormen met mensen met en zonder armoede-ervaring via huisbezoeken, in ontmoetings- of buurthuis, laagdrempelige activiteiten
- Culturele participatie via organiseren van uitstappen en stimuleren van eigen creativiteit
- Organiseren van vorming van vrijwilligers en rond de ervaringswereld van mensen in armoede naar lokale organisaties

Sommige van die welzijnsschakels worden dan ook erkend als een vereninging waar armen het woord nemen. Buda werkt vooral in Kortrijk en deelgemeenten.