politieke context

Op deze pagina kan je zaken nalezen die te maken hebben met de politieke context van kansarmoede.

Anseele Lien
Minister Frank Vandenbroucke van de sp.a was tot 2009 viceminister- president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van onderwijs, werk en vorming.
Hij vind dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen. Om kinderen een goede toekomst te kunnen geven, moeten er gelijke onderwijskansen zijn.
In 2005 gaf hij een toespraak, waarin hij kansarmoede aankaartte. Hij wees er de mensen op dat er nog heel wat zou moeten veranderen, vooraleer de structuren goed zitten.
Toen wees hij er ook op dat scholen voor sommige gezinnen niet betaalbaar zijn. Onderwijs zou niet zoveel mogen kosten, want dat zorgt juist voor een grote ongelijkheid van kansen.
Om kansarmoede te bestrijden is het dus belangrijk dat het basisonderwijs kosteloos is.
Vanaf 2007 werd het basisonderwijs kosteloos.

Balcaen Galina

'Armoede halveren tegen 2015'
In New York wordt er nog altijd gepraat over de aanpak van extreme armoede in de wereld.
De wereldleiders willen die tegen 2015 halveren. Dat zijn ze overeengekomen in de zogenaamde Millenniumdoelstellingen.

Bellas Fojon Cristina

Groen! Sociaal wil verder werken waar we de vorige legislatuur al mee gestart zijn, namelijk het verhogen van de onderwijskwaliteit voor kansarmen.

Sommigen zijn al tevreden als het basisonderwijs gratis zou zijn maar volgens ons gaat het veel verder, de schoolomgeving moet oog hebben en inspelen op de noden van de kansarme kinderen zodat niet alleen financieel maar ook geestelijk en moreel er een situatie ontstaat waarin deze kinderen hun studiemogelijkheden optimaal kunnen benutten. Vermits alle basisscholen van de gemeente al hun bereidheid getoond hebben tot medewerking door het ondertekenen van de "Intentieverklaring met betrekking tot kansarmoede en gelijke kansen in het onderwijs" verwachten wij vanuit die hoek een optimale medewerking.

Maar om de slaagkans van dit project te verhogen vragen we de steun van alle betrokkenen., zowel ouders (eventueel vertegenwoordigd via het oudercomité), vrijwilligers (leesouders, zwembegeleiders, …) als politiekers zullen voldoende aandacht moeten schenken aan de problemen van deze kinderen zodat we er hopelijk in slagen om dit euvel in onze gemeente alleszins tot een minimum te herleiden

Kansarmoede in het onderwijs, waar hebben we het over?

Kansarme kinderen zijn vaak kinderen die om een of andere reden uit de boot vallen, heel dikwijls worden zij genegeerd door hun omgeving of zelfs gepest, ze worden dikwijls niet mee geteld; alles bij elkaar hebben zij door hun situatie weinig geloof in eigen kunnen, kortom ze hebben een negatief zelfbeeld.

Heel dikwijls gaat het om kinderen met een moeilijke thuissituatie, de toestand van het gezin (vb. eenoudergezinnen), de financiële toestand van het gezin, … Gemiddeld gezien kan het bijna niet anders als zou er in elke klas van het lager onderwijs wel minstens een kind zijn dat behoort tot deze groep.

Onderwijskansen verhogen, kan dat?

De ontwikkeling van een kind wordt bepaald door de omgeving waarin het opgroeit, kinderen uit kansarme milieus blijken al een slechtere startpositie te hebben, het moet de bedoeling zijn om, indien mogelijk, deze achterstand weg te werken maar zeker niet groter te laten worden.Door de omgeving van het kind te verrijken met een aantal elementen die het zelfbeeld verbeteren verhoog je ook hun kansen.Hun voldoende aandacht geven, hun stimuleren en waarderen, succeservaringen hebben, kortom het positief benaderen van deze kinderen leidt ongetwijfeld tot het verbeteren van hun zelfbeeld.

Indien we resultaten willen zal dit extra inspanningen vragen van eenieder die betrokken is bij de ontwikkeling van deze kinderen en zeker hun schoolomgeving.

Bernard Nick
Coopman Fauve
Welzijnswerk samen tegen armoede
Armoede groeit: meer en meer mensen leven op of onder de armoedegrens, meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbanken, meer gezinnen worden uitgesloten omdat ze in armoede leven… Toch moet iedereen de kansen krijgen waarop hij recht heeft: hij moet naar school kunnen gaan en zinvol werk verrichten. Iedereen heeft recht op een gezonde woning, een inkomen en een goede gezondheidszorg. Dat zijn fundamentele mensenrechten!

Ze hebben 5 manieren om armoede te bestrijden:
sensibiliseren, lokaal Werk: financieel steunen van projecten die armoede en uitsluiting tegengaan, politiek werk, school-& jeugdwerk en solidariteit promoten.
Declerq Stein
Floorizone Thierry
Geenens Yani
Gérard Julie
Jo Van Deurzen is de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Armoede en kansarmoede zijn noemers die ook onder welzijn vallen.

Van Deurzen is een minister die lid is van de CD&V ( Christendemocratisch & Vlaams). Hij heeft een leuze die iedereen bekend in de oren klinkt namelijk : "Ik wil inzetten op een warme en solidaire samenleving."

Binnen zijn partij verdedigen ze het vrij initiatief zoals o.a. scholen, rusthuizen, ziekenhuizen, jeugdverenigingen, … De overheid stimuleert en maak het mogelijk dat vrije initiatieven ontstaan. Dit is dus een punt waar de CD&V aan werkt. Door het steunen van deze vrije initiatieven willen ze de armoede zoveel mogelijk bestrijden.

Het zijn al deze initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat mensen terug stilletjes aan op de been geraken. Want iemand zonder geld heeft ook recht op verzorging, ondersteuning,…